Levenstestament

Via diverse publicaties in kranten, tijdschriften heeft u de afgelopen jaren informatie kunnen krijgen over het zogenaamde ‘levenstestament’.

Het levenstestament

Het levenstestament is ontwikkeld op verzoek van ouderenorganisaties en kantonrechters en is bestemd voor (meestal oudere) personen, die zelf een uitgesproken mening hebben hoe wel of niet te handelen in bepaalde situaties.

Hoe specifieker de regeling is, hoe kleiner de kans is, dat u overgeleverd wordt aan kinderen, zakenpartners, een huishoudster of een rechter.

De regelingen, die opgenomen kunnen worden in een algemene volmacht, een volmacht tot (niet) medisch handelen en een levenstestament overlappen elkaar.

Ouders kunnen ter besparing van erfbelasting en/of ter voorkoming van een eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg een financiële planning maken.

Bij een dergelijke planning dient niet alleen rekening gehouden te worden met een wijziging van de wetgeving, maar ook met wijzigingen in de noodzaak tot reservering van gelden ten behoeve van uw levensonderhoud.

De vraag is wie bij deze wijzigingen de nodige maatregelen zal treffen als  dit voor u zelf door fysieke en/of geestelijke problemen in de toekomst moeilijker wordt.

De inhoud is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en de door u gevoelde noodzaak om één en ander te regelen.

 

De levenstestamenten zullen worden ingeschreven in het Centraal Levenstestamentenregister, zijnde een database waarin notarissen registreren wie, wanneer en bij welke notaris een levenstestament heeft opgemaakt.

Het CLTR biedt geen inzage in de inhoud van het levenstestament. 

De inschrijving van het levenstestament bij het CLTR is niet verplicht.

Notarissen zijn verplicht toe te zien op een vrije en onafhankelijke wilsvorming.

De regelgeving bevat een aantal uitgangspunten:

  • besprekingen vinden uitsluitend plaats met diegenen, die de akte ondertekenen;
  • bij samenlevingsovereenkomsten  en huwelijkse-/partnerschapsvoorwaarden dienen beide partijen aanwezig te zijn;
  • cliënten dienen bij voorkeur zelf het initiatief te nemen om een afspraak te maken;
  • uitsluitend de wilsbekwame cliënt kan een akte ondertekenen. De notaris controleert in eerste instantie de wilsbekwaamheid van iedere cliënt.

Bij bepaalde indicatoren zoals een hoge leeftijd en/of het niet meer zelf beheren van financiën, moet de notaris een stappenplan volgen en het verslag schriftelijk vastleggen.

Indien de notaris twijfelt aan de wilsbekwaamheid moet de wilsbekwaamheid worden vastgesteld door een onafhankelijke arts.

Meer informatie over dit onderwerp, informatie over de kosten en een checklist om voor u zelf te inventariseren wat uw wensen zijn, kunt u hierna raadplegen en aanvragen.

Het Levenstestament, de regie zelf in handen houden
Checklist levenstestament
Wie geeft u het vertrouwen?