Woning gekocht

U hebt een woning verkocht of gekocht en de koopakte is naar de notaris opgestuurd. Welk proces  wordt door de notaris gevolgd nadat de notaris de koopakte heeft ontvangen? 

Werkwijze notaris na ontvangst van de koopakte.

Nadat de notaris de koopakte heeft ontvangen, wordt een ontvangstbevestiging verzonden aan de  volgende betrokkenen: 

– de verkoper, 

– de koper en 

– de makelaar of makelaars. 

In de bevestiging wordt tevens vermeld op welk tijdstip op de overdrachtsdatum de akte zal worden  ondertekend. 

De notaris onderzoekt of het verkochte is belast met een of meer hypotheken. De notaris zal de  hypothecaire geldleningen opzeggen en om een aflosnota verzoeken. De opzegging vindt plaats per  de datum van overdracht. Banken hanteren voor het opmaken van de aflosnota een termijn die kan  oplopen tot drie weken. 

Indien door de verkoper en de koper een waarborgsom of bankgarantie is overeengekomen, zal de  notaris de betrokkenen informeren nadat deze is ontvangen. Mocht de bankgarantie of  waarborgsom niet tijdig door de notaris worden ontvangen, dan zal de notaris de verkoper, de koper  en de makelaar(s) daarvan op de hoogte brengen. 

Indien het gekochte hypothecair wordt gefinancierd, zal de hypotheekakte worden opgesteld nadat  de notaris de opdracht daartoe van de geldverstrekker heeft ontvangen. 

De notaris zal dan tevens het bedrag van de financiering bij de geldverstrekker per de datum van  overdracht opvragen. Aan het opvragen van de gelden kan een termijn verbonden zijn. 

Indien de koop een appartement betreft, wordt aan de vereniging van eigenaren om een opgave  verzocht van de omvang van het reservefonds, het bedrag de servicekosten en de eventuele  achterstanden van de verkoper aan de vereniging van eigenaren. 

Het concept van de leveringsakte wordt opgesteld. Voorts worden de afrekeningen voor de verkoper  en de koper opgesteld. 

Aan de verkoper wordt het concept van de akte van levering en de afrekening voor de verkoper  verzonden. Indien het verkochte belast is met een hypothecaire inschrijving, wordt aan de verkoper  tevens een kopie van de aflosnota toegezonden. 

Aan de koper wordt het concept van de akte van levering en de afrekening voor de koper verzonden.  Indien het verkochte hypothecair wordt gefinancierd wordt aan de verkoper tevens het concept van  de hypotheekakte toegezonden. 

Aan de verkopend makelaar wordt het concept van de akte van levering en de afrekening voor de  verkoper. 

De koper wordt uitgenodigd om de akte(n) op de overdrachtsdatum en het eerder opgegeven tijdstip  te komen ondertekenen. In verband met de coronamaatregelen worden de verkoper en de makelaar  niet uitgenodigd om bij de ondertekening van de akte aanwezig te zijn. Om die reden wordt aan de  verkoper verzocht om op kantoor van de notaris een volmacht te ondertekenen. 

Vóór de overdracht bij de notaris wordt het verkochte eerst door de koper geïnspecteerd. De  overdrachtsakte wordt op de overdrachtsdatum en het eerder opgegeven tijdstip ondertekend. 

Nadat de overdrachtsakte is ondertekend, wordt de akte in de registers van het kadaster  ingeschreven. Nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden is de koper eigenaar geworden van het 

verkochte. Na de inschrijving vindt door de notaris een laatste controle plaats (is de koper eigenaar  geworden, zijn er onbekende hypothecaire inschrijving en/of beslagen). Nadat de notaris heeft  geconstateerd dat overdracht heeft plaatsgevonden zonder onbedoelde inschrijvingen, zal het aan  de verkoper toekomende bedrag worden uitgekeerd. 

Indien het verkochte door de verkoper was gefinancierd door middel van een hypothecaire  geldlening, moet de hypotheek (of de hypotheken) na de overdracht in de registers worden  doorgehaald waarna de inschrijving(en) niet langer bestaan. De doorhaling zal na de overdracht door  de notaris worden verzorgd.

Brochure woning kopen
Brochure woning verkopen
Startersvrijstelling en 2 procenttarief overdrachtsbelasting